Historia

Wraz z utworzeniem Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w roku 1947 powołana została na tym Wydziale Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, początkowo był vacat na tej Katedrze. W roku 1949 kierownikiem Katedry został prof. dr Jerzy Leyko, który kierował Katedrą do 1953r. W tym też roku obowiązki Kierownika Katedry objął prof. dr Jan Szmelter. Prof. dr Jan Szmelter zainspirował działalność naukową związaną z zastosowaniem metod numerycznych do zagadnień mechaniki i innych zagadnień technicznych. W roku 1956 dokonano zmiany nazwy Katedry na Katedrę Mechaniki Technicznej. W styczniu 1960 r. Katedra Mechaniki Technicznej zorganizowała historyczne Sympozjum Metod Numerycznych w Mechanice z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniami mechaniki, w Sympozjum tym uczestniczyli również naukowcy z zagranicy. Dyskusja i wyraźne wsparcie prof. dr Jana Szmeltera w tej działalności stało się zaczynem do podjęcia prób wyposażenia Katedry Mechaniki Technicznej w Elektroniczną Maszynę Cyfrową. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Przemysłu Lekkiego zakupiono dla Katedry Mechaniki Technicznej Elektroniczną Maszynę Cyfrową ZAM-2-Beta. Dzięki temu wyposażeniu powstał pierwszy w Łodzi, a jeden z pierwszych na uczelniach technicznych w Polsce Ośrodek Obliczeniowy. Otwarcie Ośrodka nastąpiło w miesiącu czerwcu 1962 r. Ośrodek ten pracował na potrzeby realizowanych prac naukowych (doktoratów i habilitacji) zarówno pracowników naukowych Katedry jak również pracowników naukowych innych jednostek Politechniki Łódzkiej. Ośrodek świadczył usługi dla jednostek naukowo-badawczych oraz przemysłu.

Po przejściu w 1966 roku prof. dr Jana Szmeltera do Wojskowej Akademii Technicznej, Jego dzieło było kontynuowane przez Jego wychowanków. Funkcję kierownika Katedry przejął doc. dr hab. Jerzy Gluza. W roku 1970 nastąpiła reorganizacja Uczelni, powołano Instytuty. Katedra Mechaniki Technicznej weszła w skład Instytutu Maszyn i Urządzeń Włókienniczych, początkowo jako Zespół Dydaktyczny Mechaniki, którym kierował doc. dr hab. Jerzy Gluza. W roku 1976 powołano w Instytucie Zakłady w tym Zakład Mechaniki Technicznej w dalszym ciągu pod kierownictwem doc. dr hab. Jerzego Gluzy. W latach 1986 -1992 Zakładem kierował doc. dr Janusz Lipiński, a w latach 1992 – 1998 Zakładem kierował doc. dr hab. Waldemar Kobza. W roku 1998 nastąpił powrót do struktury Katedralnej i powołano Katedrę Mechaniki Technicznej, której nazwę zmieniono w 2006 roku na Katedra Mechaniki i Informatyki Technicznej. Jej pierwszym kierownikiem do przejścia na emeryturę (wrzesień 2013) był prof. dr hab. Krzysztof Dems. Od października 2013 roku Katedrą kieruje prof. dr hab. Ryszard Korycki.

Działalność zapoczątkowana przez prof. dr Jana Szmeltera była i jest kontynuowana w całym okresie istnienia Katedry. Metoda elementów skończonych jak również szeroko rozumiane metody numeryczne wykorzystywane są w obecnie realizowanych pracach naukowych. Prace te obejmują wybrane zagadnienia mechaniki, a także problemy wyrobów i konstrukcji włókienniczych. Większość prac dydaktycznych i zajęć z przedmiotów prowadzonych przez Katedrę wykorzystuje szerokie spektrum metod numerycznych i informatykę. W chwili obecnej Katedra prowadzi Wydziałową pracownię komputerową połączoną z Uczelnianym Centrum Komputerowym, dostępną dla studentów podczas zajęć dydaktycznych, jak i poza nimi. Ponadto pracownia komputerowa umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Poza działalnością naukową i dydaktyczną realizowaną na terenie Katedry, jej pracownicy pełnili i pełnią nadal szereg funkcji organizacyjnych w sferze nauki dydaktyki na Wydziale, a wśród nich najważniejsze funkcje akademickie dziekana i prodziekana Wydziału.

Funkcje Dziekana pełnili:

Funkcje Prodziekana pełnili: